คาสิโนออนไลน์ ได้เงินจริง เงินมากกว่า 1 พันล้านปอนด์ในการโฆษณา

คาสิโนออนไลน์ ได้เงินจริง เงินมากกว่า 1 พันล้านปอนด์ในการโฆษณา

คาสิโนออนไลน์ ได้เงินจริง

คาสิโนออนไลน์ ได้เงินจริง เงินมากกว่า 1 พันล้านปอนด์ในการโฆษณา การวิเคราะห์ทางการเงินล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการพนันที่น่าเชื่อถือ Regulus Partners แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของการลงทุนในกลยุทธ์การตลาด ตามข้อมูลที่เผยแพร่ บริษัท พนันในสหราชอาณาจักร ใช้จ่ายมากขึ้นในการโฆษณาอ อนไลน์มากกว่าการเผยแพร่ท างโทรทัศน์ ในความเป็นจริง สถิติอ้างว่า 80% ของการโฆ ษณาการพนันทั้งหมดใช้เวลาอ อนไลน์ ในขณะที่การลงทุนมีส าเหตุมาจากโลก

ของสื่อที่เป ลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและกิ จกรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วสมาคมต่างๆเช่น Ga mbleAware ค้นหากลยุทธ์ทา งการตลาดใหม่ที่อาจเป็นอันต รายสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ สำห รับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอยู่กับเ ราและอ่านบทความของเราเ พื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บกลยุทธ์ทางการตลาดของแบ รนด์การพนันในสหราชอาณาจั กรและผลที่จะตามมา

80% ข องการโฆษณาการพนันในสหร าชอาณาจักรใช้เวลาออนไลน์ แล้วตามข้อมูลจากรายงานทา งการเงินล่าสุดของผู้เชี่ยวชา ญด้านการพนัน Regulus Pa rtners บริษัท พนันในสหรา ชอาณาจักรใช้งบประมาณด้าน การตลาด 80% ในการโฆษณ าออนไลน์ ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านม าองค์กรการกุศลยอดนิยมGam bleAware

ได้ทำการวิเคราะUFABET ห์ทางการเงินแก่สาธารณชนแ ละเปิดเผยว่าในทางตรงกันข้ ามกับความคาดหวังของทุกคน ในปี 2560 แบรนด์การพนันใ นสหราชอาณาจักรใช้เงิน 74 7 ล้านปอนด์ในการตลาดอินเ ทอร์เน็ตออนไลน์โดยตรง ตัว เลขดังกล่าวไม่เพียง แต่มีค่า สูง แต่ยังแสดงให้เห็นว่าอุตส าหกรรมนี้ใช้จ่ายมากกว่าปี 2 557 50%

สถิติเพิ่มเติมแสดง ว่า บริษัท การพนันใช้เงินไป ถึง ‘บริษัท ในเครือ’ 301  ล้านปอนด์ 149 ล้านปอนด์บน โซเชียลมีเดียและเพียง 243  ล้านปอนด์สำหรับโฆษณาทางที วี หลังจากการวิเคราะห์ข้อมู ลโดยละเอียดมันชัดเจนว่าอุต สาหกรรมการพนันของสหราช อาณาจักรยกเว้นลอตเตอรีใช้ เงิน 1.16 พันล้านปอนด์ในก าร

โฆษณาออนไลน์ บริษัท ใน เครือการสปอนเซอร์และโซเ ชียลมีเดีย ในขณะเดียวกันงบ ประมาณของลอตเตอรีแสดงใ ห้เห็นข้อ จำกัด มากขึ้นด้วยงบ ประมาณการตลาดทางอินเทอ ร์เน็ตเพียง 22 ล้านปอนด์

อ าจเป็นอันตรายต่อวัยรุ่นสถิติที่ เพิ่งเปิดตัวไม่เพียงแสดงให้เ ห็นถึงกลยุทธ์การตลาดที่ยอดเ ยี่ยมและมีประสิทธิภาพเท่านั้น

เป็นเวลาหลายปีที่มีการถกเ ถียงกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับป ริมาณการโฆษณาของ บริษัท  การพนันและผลกระทบที่อาจเ กิดขึ้นกับผู้คน อย่างไรก็ตามตั วเลขล่าสุดทำให้เกิดความกังว ลเกี่ยวกับองค์กรการพนัน

เนื่ องจากบางคนเชื่อว่าการโฆษ ณาเชิงรุกอาจนำไปสู่ปัญหาการ ติดการพนันที่เพิ่มขึ้น Mark E tches CEO ของ GambleA ware ได้แถลงอย่างเป็นทาง การโดยอ้างว่า:

“ เด็ก ๆ  เติบโตขึ้นในโลกที่แตกต่างจา กพ่อแม่ สำนักงานคณะกรรมกา รกำกับการพนันรายงานว่า 59 % ของ 11-16 ปีได้เห็นโฆษ ณาการพนันในสื่อสังคมออนไล น์เมื่อเทียบกับ 66% ในโทรทั ศน์ หนึ่งในแปดอายุ 11 ถึง  16 ปีติดตาม บริษัท การพนัน บนโซเชียลมีเดียและพวกเขา มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินกับก ารพนันเป็นสามเท่า ในบรรด าผู้ที่เคยเล่นเกมการพนันออน ไลน์ 24% ตาม บริษัท การพ นันออนไลน์”

ข้อกังวลมีความ ชอบธรรมโดยข้อเท็จจริงที่ว่า ตามข้อมูลที่จัดการโดยองค์กร การกุศลอัตราการพนันในหมู่ค นหนุ่มสาวนั้นสูงกว่าอัตรา

การ บริโภคแอลกอฮอล์และบุหรี่เป็ นอย่างมาก ดังนั้นตามรายงา นล่าสุดการพนันจะต้องได้รับก ารพิจารณาว่าเป็นปัญหาด้านส าธารณสุข GambleAware ชี้ ให้เห็นว่า

บริษัท อินเทอร์เน็ ตและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดี ยมีความรับผิดชอบร่วมกันในก ารปกป้องเด็ก ๆ จากการพนั นออนไลน์ที่เป็นอันตรายซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีอายุมากขึ้นและเพื่อให้คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อป้องกันการติดยาเสพติดต่อไป

เพื่อแสดงให้เห็นภาพการลงทุนในการโฆษณาการตลาดและการพนันในช่วงปี 2557-2560 ที่ชัดเจนเรกูลัสพาร์ทเนอร์ได้เปิดตัวอินโฟกราฟิกอย่างเป็นทางการโดยสามารถติดตามการใช้จ่ายด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการพนันได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลนี้สามารถใช้เว็บหวยออนไลน์เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนันและเป็นเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์ที่เพียงพอในการสร้างความแปลกแยกให้กับเด็กและวัยรุ่นจากโลกการพนันออนไลน์

 

 

โพสต์ไว้ที่: UFABET